Photos – Seattle – 6/4/2016

Gateway Show @ Jai Thai on Broadway – Seattle, Washington – 6/4/2016

00-Billy-01

00-Billy-02

00-Billy-03

00-Billy-04

01-Mateen-01

01-Mateen-02

01-Mateen-03

01-Mateen-04

02-Claire-01

02-Claire-02

02-Claire-03

02-Claire-04

03-Kyle-01

03-Kyle-02

03-Kyle-03

03-Kyle-04

04-Keith-01

04-Keith-02

04-Keith-03

04-Keith-04

05-Billy-01

05-Billy-02

05-Billy-03

05-Billy-04

06-Mateen-01

06-Mateen-02

06-Mateen-03

06-Mateen-04

07-Claire-01

07-Claire-02

07-Claire-03

07-Claire-04

08-Kyle-01

08-Kyle-02

08-Kyle-03

08-Kyle-04

09-Keith-01

09-Keith-02

09-Keith-03

09-Keith-04